Διπλογραφικά βιβλία


Κατηγορία              Διάρκεια             Ημέρες/εβδομάδα   Συνολικές ώρες   κόστος

Λογιστικά             Δύο μήνες                      3                             80              800 ευρώ


ΣΚΟΠΟΣ: Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για να τον οδηγήσει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων σε θέσεις Βοηθού Λογιστή,  Λογιστή και Προϊστάμενου Λογιστηρίου.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η απόκτηση των γνώσεων του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με την χρήση μιας ολοκληρωμένης Πρακτικής Εφαρμογής που εφαρμόζονται βήμα προς βήμα όλες οι εργασίες που  αντιμετωπίζει μια σύγχρονη εταιρεία  που τηρεί διπλογραφικά βιβλία μέσα σε ένα φορολογικό έτος. Να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος την δομή του λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και να μπορεί να καταχωρεί εγγραφές στο Γενικό ημερολόγιο. Να μπορεί να προσδιορίζει το αποτέλεσμα της χρήσης, να γνωρίζει τις διαδικασίες των εγγραφών προσαρμογής λόγω της αυτοτέλειας των χρήσεων και της φορολογικής αναμόρφωσης. Να καταρτίζει τις Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

 • Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
 • Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 • Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία
 • Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία
 • Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
 • Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
 • Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
 • Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
 • Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
 • Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
 • Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
 • Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης
 • Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

 • Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
 • Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών
 • Άρθρο 22: Υποχρεώσεις
 • Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
 • Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
 • Άρθρο 25: Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
 • Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης
 • Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Άρθρο 29: Προσάρτημα (Σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Άρθρο 31: Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης
 • Άρθρο 32: Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης
 • Άρθρο 33: Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση
 • Άρθρο 34: Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Άρθρο 35: Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες
 • Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕIΣ

 • Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή
 • Άρθρο 38: Καταργούμενες διατάξεις
 • Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
 • Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 • Παράρτημα Α: Ορισμοί
 • Παράρτημα Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Παράρτημα Γ: Σχέδιο λογαριασμών
 • Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Παράρτημα Ε: Συσχέτιση σχεδίου λογαριασμών με το ΕΓΛΣ.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • Βασικές λειτουργίες του μηχανογραφικού συστήματος και άνοιγμα εταιρείας.
 • Δημιουργία βασικών αρχείων και προβολές – εκτυπώσεις.
 • Γενικά ημερολόγια – Αναλυτικά καθολικά.

Γ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Δημιουργία εταιρείας (Ανώνυμης, ΕΠΕ,ΙΚΕ ,ΟΕ,ΕΕ , ατομική)
 • Καταστατικά και δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ, Επιμελτήριο.
 • Συμπληρωμένα υποδείγματα Εφορίας Μ3,Μ6,Μ7,Μ8
 • Εγγραφές για την σύσταση Ανωνύμων εταιρειών, ΕΠΕ,ΙΚΑ,ΟΕ,ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων
 • Νομιμοποίηση εταιρειών
 • Απογραφή της Εταιρείας στο ΙΚΑ , λοιπά  ταμεία
 • Φορολογικός Μηχανισμός, Ταμειακή Μηχανής μας

Δ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ομάδα 1  Πάγια περιουσιακά στοιχεία

Διαχείριση Μητρώου Παγίων περιουσιακών στοιχείων και συντελεστές αποσβέσεων. Υπολογισμός και εκτυπώσεις μητρώου παγίων και αποσβέσεων. Εγγραφές αγοράς παγίου περιουσιακού στοιχείου. Πώληση και καταστροφή

παγίου περιουσιακού στοιχείου.

Ομάδα 2  Αποθέματα

Αποθέματα και αγορές εμπορευμάτων, ά υλών, αναλωσίμων υλικών. Εισαγωγές ενδοκοινοτικές και τρίτων χωρών.Υποβολή Ανακεφαλαιωτικών πινάκων και intrastat. Κοστολόγηση εμπορευμάτων και προιόντων. Μέθοδοι αποτίμησης.

Ομάδα 3 απαιτήσεις

Απαιτήσεις & Διαθέσιμα, πελάτες,επισφάλειες πελατών και διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, Γραμμάτια (Διαχείριση Συναλλαγματικών), επιταγές (Διαχείριση Επιταγών), μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού. Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο. Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων.

Ομάδα 4 Ίδια κεφάλαια

 Kεφάλαιο, Αποθεματικά, Διαφορές Αναπροσαρμογής, Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμα Δάνεια.

Ομάδα 5 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές, Γραμμάτια Πληρωτέα, Πιστωτές, Φόροι, ΙΚΑ, μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού. Παρακολούθηση λογαριασμού 54.00  ΦΠΑ . Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)

Ομάδα 6 Οργανικά έξοδα κατ΄είδος

Παρουσίαση των Οργανικών εξόδων της Εταιρείας, Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού, Παροχές Τρίτων Φόροι – Τέλη Διάφορα Έξοδα Τόκοι & Συναφή Έξοδα Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων. Δαπάνες μη εκπιπτόμενες και φορολογική αναμόρφωση.

Ομάδα 7 Οργανικά έσοδα κατ΄είδος

Αναλυτική παρουσίαση των Οργανικών εσόδων  ανά λογαριασμό.  Διαχείριση Εξαγωγών.

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

 • Φόρος Προστιθέμενης αξίας στο Διπλογραφικό Σύστημα και εγγραφές για τον Λογιστικό Προσδιορισμό ΦΠΑ.
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές και συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)
 • Σύνταξη Ισοζυγίων
 • Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Ζ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 • Εύλογη άξια
 • Απομείωση και αναστροφή απομείωσης
 • Χρηματοδοτική μίσθωση
 • Λειτουργική Μίσθωση
 • Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
 • Υπολογισμός Προβλέψεων
 • Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
 • Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
 • Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
 • Αποτελέσματα
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Αποτίμηση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού (Χρεογράφων ,Μετοχών, Ομολόγων κλπ)

Σύνταξη Α’ Προσωρινού Ισοζυγίου

 • Τάξεως Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις – Παραδόσεις
 • Επιστροφών και Εκπτώσεων Αγορών
 • Επιστροφών και Εκτώσεων Πωλήσεων
 • Διαχείριση Π.Υ Λογαριασμών Ενεργητικού
 • Διαχείριση Χ.Υ Λογαριασμών Παθητικού
 • Συμφωνία όλων των Λογαριασμών Τραπεζών (Καταθετικών – Χορηγητικών)
 • Συμφωνία Λογαριασμών Πελατών
 • Συμφωνία Λογαριασμών Προμηθευτών
 • Διαχείριση Μεταβατικών λογαριασμών
 • Επιμέτρηση Αποθεμάτων

Σύνταξη Β’ Προσωρινού Ισοζυγίου

Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων  – Υπολογισμός και Καταλογισμός Φόρου  

Εισοδήματος

 • Πίνακας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης –Μόνιμες και Προσωρινές διαφορές
 • Φορολογική Αναμόρφωση Αποτελεσμάτων
 • Σύνταξη Δήλωσης Ν (Νομικών Προσώπων)
 • Διαχείριση Προκαταβολών Τρέχουσας Χρήσης – Παρελθούσης Περιόδου
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων
 • Σύνταξη Εντύπου Ε3

Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π

 • Δημοσιεύσεις Χρηματοοικονομικών Οικονομικών  Καταστάσεων – Πρακτικά Γ.Σ – Δ.Σ
 • Καταβολή Φόρου Εισοδήματος
 • Διάθεση Κερδών – Παρακράτηση και Απόδοση Φόρου Διανεμόμενων Κερδών
 • Διαχείριση Αμοιβών Δ.Σ – Διαχειριστών και Φορολογική Αντιμετώπιση τους.
https://player.vimeo.com/external/328936439.hd.mp4?s=bb264da20573ead2edefba8a00fbbcc4430a9dd3&profile_id=174

Ψάχνεται για επαγγελματικά σεμινάρια λογιστικής;

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο